Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
Мақсат 14. Мұхит экожүйелерін қорғау
Мақсат 14. Мұхиттарды, теңіздерді және теңіз ресурстарын тұрақты даму мүдделерінде сақтау және оңтайлы пайдалану
14.1 2025 жылға дейін теңіз қоқысымен және қоректік заттарды қоса есептегенде құрлықта әрекет ету салдарынан теңіз ортасының кез келген ластануының алдын алу және едәуір қысқарту
14.1.1 Жағалаудағы эфтрофикация көрсеткіші және қалқып тұрған пластмасса кесегінің тығыздығы
14.2 2020 жылға дейін елеулі жағымсыз әсер етудің алдын алу мақсатында теңіз және жағалау экожүйелерінің тиімді пайдаланылуын және қорғанысын атап айтқанда, осы экожүйелердің беріктігін арттыру арқылы қамтамасыз ету және мұхиттардың жақсы экологиялық жағдайы мен өнімділігін қамтамасыз ету мақсатында оларды қалпына келтіру шараларын қабылдау
14.2.1 Басқаруда экожүйелік тәсілдер қолданылатын ұлттық айрықша аймақтардың үлесі
14.3 Барлық деңгейде ғылыми ынтымақтастықтың дамуына орай теңіздің қышқылдану салдарын барынша азайту және жою
14.3.1 Үлгілерді алу репрезентативті станциялардың келісілген тобында өлшенетін теңіз суының сутегі көрсеткішінің орташа мәні (pH)
14.4 2020 жылға дейін олжаны тиімді реттеуді қамтамасыз ету және аулап бітіруге, заңсыз, хабарланбайтын және реттелмейтін балық аулауға және жойғыш балық аулау тәжірибесіне нүкте қою, сондай-ақ балық қорын кем дегенде осы қорлардың биологиялық сипаттамаларын ескере отырып, экологиялық оңтайлы аулауды қамтамасыз етуге қабілетті шама көрсеткішіне дейін ең қысқа мерзім ішінде қалпына келтіру үшін ғылыми негізделген шаруашылық қызметінің жоспарларын орындау
14.4.1 Биологиялық тұрақты шектердегі балық қорларының үлесі (түзетуді қажет етуі мүмкін) ФАО:ең жоғары тұрақты аулауды қамтамасыз ете алатын деңгейдегі немесе одан жоғары деңгейдегі балық қорының молшылығын білдіреді
14.5 2020 жылға дейін табиғатты қорғау шараларымен ұлттық заңнамаға және халықаралық құқықа сәйкес кем дегенде 10 жағалау және теңіз ауданын ең жақсы қолданыстағы ғылыми ақпарат негізінде қамту
14.5.1 Күзетілетін теңіз аудандарының үлесі
14.6 2020 жылға дейін шамадан тыс қуаттылық пен аулап бітірудің пайда болуына алып келетін балық аулау субсидияларының кейбір нысандарына тыйым салу, заңсыз, хабарланбайтын және реттелмейтін балық аулауға септігін тигізетін субсидияларды алып тастау және дамушы және ең нашар дамыған елдерге қатысты ерекше және сараланған тәртіпті тиісті түрде және тиімді пайдалану Дүниежүзілік сауда ұйымының аясында өтіп жатқан балық аулауды субсидиялау туралы келіссөздердің ажырамас бөлігі болып табылуы тиіс екенін мойындай отырып, осындай жаңа субсидияларды енгізуден бас тарту
14.6.1 Заңсыз, хабарланбайтын және реттелмейтін балық аулаумен күресу бойынша халықаралық құқықтық құжаттарды сақтау дәрежесінің тұрғысынан елдердің жеткен жетістігі
14.7 2030 жылға дейін шағын аралдық дамушы мемлекеттер және ең нашар дамыған елдер теңіз қорларын оңтайлы пайдаланудан алатын, атап айтқанда балық шаруашылығын, аквамәдениетті және туризмді эколоогиялық оңтайлы ұйымдастыру нәтижесіндегі экономикалық тиімділікті көтеру
14.7.1 Шағын аралдық дамушы мемлекеттерде, ең нашар дамыған елдерде және барлық елдердегі экологиялық оңтайлы балық аулау, ЖІӨ-ден пайыздық көрсеткішпен
14.a Мұхит ортасының экологиялық жағдайын жақсарту үшін және теңіздік биологиялық алуан түрліліктің дамушы елдердің, әсіресе шағын аралдық дамушы мемлекеттердің және ең нашар дамыған мемлекеттердің дамуына қосатын үлесін арттыру мақсатында ғылыми білімдердің көлемін ұлғайту, ғылыми зерттеулерді кеңейту және теңіз технологияларын тапсыруға қатысты Үкіметаралық мұхиттану комиссиясы әзірлеген Өлшемшарттар мен жетекші қағидаларды назарға ала отырып, теңіз технологияларын тапсыруды қамтамасыз ету
14.a.1 Ғылыми зерттеулерге бюджеттік қаражаттандырудың жалпы көлеміндегі теңіз технологиялары саласында ғылыми зерттеулерге бюджеттік қаражаттандыру үлесі
14.b Майдагерлік балық кәсіпшілігімен айналысатын ұсақ шаруашылықтардың теңіз қорлары мен нарықтарға қолжетімділігін қамтамасыз ету
14.b.1 Ұсақ балық аулау кәсіпорындарының құқығының мойындалуын және қорғалуын қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық/стратегиялық/институционалдық жиектемелерді қолдану дәрежесі тұрғысынан елдердің жеткен жетістігі
14.c «Біз қалайтын болашақ» құжатының 158 тармағында көрсетілгендей Әлемдік мұхитты және оның қорларын сақтау және тиімді пайдалану үшін заңды негізді қалайтын Біріккен Ұлттар Ұйымының теңіз құқығы жөніндегі конвенциясында бекітілген халықаралық құқық нормаларын сақтау арқылы мұхиттар мен олардың қорларын сақтау және тиімді пайдалану бойынша жұмысты жақсарту
14.c.1 Әлемдік мұхитты және оның ресурстарын сақтау және оңтайлы пайдалануға қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының Теңіз құқығы жөніндегі конвенциясында бекітілген халықаралық құқық нормаларын жүзеге асыруға бағытталған құқықтық, стратегиялық және институционалдық жиектемелер, Әлемдік мұхит мәселелері бойынша құқықтық құжаттарды бекіту, қабылдау және жүзеге асыруда ілгерілеген елдер саны
Онлайн кеңесші